Navštívte Symphytum.sk u ShopMania

 

TOPlist

Obchodné a platobné podmienky

Logo SYMPHYTUMNakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

1. Objednávateľ objednáva tovary a služby predávajúceho Milan Oravský - SYMPHYTUM, I. Houdeka 36, Ružomberok 043 01, prostredníctvom obchodného systému na www.symphytum.sk písomnou formou e-mailom na info@symphytum.sk (vrátane objednávky cez e-shop) a telefonicky na čísle 903 542 474. Telefonická objednávka musí byť následne potvrdená písomnou formou s výnimkou objednávateľov uvedených v Zozname partnerov.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo preváczkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Objednávateľ zároveň obdrží od predávajúceho potvrdzujúci email o zaevidovaní objednávky a o začatí jej spracovania. Od tohto termínu je objednávka záväzná.

4. V prípade, ak objednávateľ po obdržaní potvrdzujúceho emailu zo strany predávajúceho chce objednávku zmeniť, doplniť alebo zrušiť, môže tak urobiť do 24 hodín po obdržaní potvrdzujúceho emailu a to emailom na info@symphytum.sk alebo telefonicky na čísle  903 542 474.

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu prijatia objednávky na jej spracovanie.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bude vždy oznámená v potvrdzovacom emaily objednávateľovi.

2. Objednávateľ uhrádza platbu v hotovosti pri odovzdaní tovaru alebo dobierkou.

3. Pri odovzdávaní tovaru platí objednávateľ cenu za tovar, prípadne cenu dobierky. Doprava pre objednávateľov uvedených v Zozname partnerov je bezplatná. K cene dobierky v hodnote nižšej ako 100 EUR objednávateľ hradí aj poštovné a balné vo výške do 5 EUR.

4. Spôsob dopravy si volí objednávateľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Objednávateľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou (ide o osobné prevzatie tovaru objednávateľom v Ružomberku - vyslovene len po telefonickej dohode s predávajúcim!!!),
b) dopravou predávajúceho (túto možnosť majú len objednávatelia uvedení v Zozname partnerov a doprava sa neúčtuje),
c) cez Slovenskú poštu (do 5 EUR pri objednávke do 100 EUR, pri objednávke nad 100 EUR sa poštovné neúčtuje).

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená objednávateľovi pri potvrdení objednávky, prípadne predávajúci odporučí objednávateľovi lacnejší variant dopravy.

III. Preberanie tovaru

1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na objednávateľa, ktorý má tovar v držbe, má objednávateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovary a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na objednávateľa.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa momentom prevzatia tovaru objednávateľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín po obdržaní potvrdzujúceho emailu a to emailom na info@symphytum.sk alebo telefonicky na čísle 903 542 474.

2. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, objednávateľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť objednávateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí objednávateľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná objednávateľom.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností objednávateľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý objednávateľ uhradil za tovar alebo službu vráti objednávateľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5. V prípade akceptovania požiadavky objednávateľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 100% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
c) vystavená cena tovaru bola chybná.

V. Záruka a reklamácie

1. Konkrétne záručné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré objednávateľ obdrží pri kúpe tovaru.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je objednávateľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa objednávateľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany objednávateľa alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča objednávateľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí objednávateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Alternatívne riešenie sporov (ARS)
 

1. Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@symphytum.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať objednávateľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude objednávateľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ objednávateľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje objednávateľa. Objednávateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 26.01. 2016.


Vyhľadávanie podľa účinkov

   


 

Žiadosť o cenovú ponuku
 

   

 

akné
alergie
antibiotikum
antioxidanty
arterioskleróza
arytmia
astma
celiakia
celulitída
cievy, prekrvenie
cukrovka
detoxikácia
dezinfekcia
dna
ekzém
helicobakter
hemoroidy

hnačka
hučanie v ušiach

cholesterol
chudnutie
chudokrvnosť
imunita
kašeľ
kĺby
krvotvorba
kvasinky Candida
menopauza
menštruácia
migréna
močové cesty
mozog, pamäť
nadúvanie, trávenie
nechty lámavé
obličky
oči a zrak
osteoporóza
pásový opar
pečeň
pleseň
pokožka vitálna
popálenina
potenie nadmerné
priedušky, dutiny
psoriáza
rakovina
rana, jazva, výron
reuma
senná nádcha
stres, depresia
strie
štítna žľaza
tlak nízky
tlak vysoký
únava, vyčerpanie
úplavica
uštipnutie
varixy
vírusy, baktérie
vlasy
zápach
zápcha
zuby a ďasná
žalúdok
žlčník